Test ze středoškolské fyziky

Doporučený čas pro zpracování testu: 35 minut
Při práci je dovoleno používat tabulky a osobní kalkulačky.

Vybrané odpovědi vyznačujte obvyklým způsobem (kliknutím na kroužek u správné odpovědi, doplněním výsledku do prázdného okénka atd.).

Úlohy jsou voleny tak, aby studenti, kteří problematiku ovládají, mohli snadno vybrat správnou odpověď bez nutnosti přesných výpočtů. Ve většině případů jsou běžně používané konstanty zaokrouhleny na 1 platnou číslici (např. tíhové zrychlení g = 10 m.s-2, rychlost světla ve vakuu c = 3.108 m.s-1 atd.) a i nabízené hodnoty v úlohách jsou často zaokrouhlovány.

 

 

 

 

 1. Tank jede rychlostí 15 m.s-1. Jak velkou rychlostí vzhledem k povrchu cesty se pohybuje horní a dolní část pásu tanku?


  dolní část 0 m.s-1, horní část 30 m.s-1

  dolní část 30 m.s-1, horní část 0 m.s-1

  dolní část 15 m.s-1, horní část 15 m.s-1

  dolní část 15 m.s-1, horní část 0 m.s-1

  dolní část 0 m.s-1, horní část 15 m.s-1

   


 2. Jedete-li na kole po vodorovné silnici a přestanete šlapat, po určité době se zastavíte. Neodporuje to zákonu setrvačnosti? (Proč?)

  Odporuje. Měli bychom se pohybovat stále rovnoměrným přímočarým pohybem.

  Odporuje. Zákon setrvačnosti platí pouze ve vakuu.

  Neodporuje. Všechny síly, které na nás působí nejsou rovnoběžné se směrem pohybu.

  Neodporuje. Naše zastavení způsobí třecí síla a síla odporu vzduchu.

  Uvedený děj se zákonem setrvačnosti nesouvisí.


   

 3. Při adiabatickém rozepnutí plynu vykonal plyn práci 0,8 kJ. Jak se změnila teplota plynu?

  Teplota se v průběhu toho děje se nezměnila.

  Teplota vzrostla o 0,8 °C.

  Teplota klesla o 164 K.

  Teplota se nejprve zvýšila o 800 °C a při ukončení vratného děje se vrátila na původní hodnotu.

  Ze zadaných hodnot nelze určit velikost změny teploty, pouze je možno říct, že se snížila.


   

 4. Radioamatér má tři kondenzátory o stejné kapacitě. Jak je musí zapojit, aby získal poloviční kapacitu?

  Zapojí všechny tři za sebou (do série)

  Zapojí všechny tři vedle sebe (paralelně)

  Zapojí dva vedle sebe (paralelně) a k nim třetí za sebou (sériově)

  Zapojí pouze dva vedle sebe (paralelně)

  Zapojí pouze dva za sebou (do série)


   

 5. V jakém prostředí mohou být paprsky světla křivočaré?

  Na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu, pokud hranice mezi prostředími není rovina a paprsek dopadá na plochu rovnoběžně s povrchem.

  Když jde o prostředí s hodně malým indexem lomu.

  Pouze v prostředí, které je opticky velice husté.

  V opticky nestejnorodém prostředí, kde je v různých místech různý index lomu.

  Jen v prostředí opticky stejnorodém, které je průsvitné, ale není průhledné.


   

 6. Zářivý výkon Slunce je 3,83.1026 W. O jakou hodnotu se zmenší hmotnost Slunce za 1 den?


  1,10.1023 kg

  3,68.1014 kg

  4,93.104 kg

  2,03.10-5 kg

  4,00.1038 kg


   

 7. Ponorné vodní čerpadlo vyčerpá vodu o hmotnosti 400 kg z hloubky 9 m za dobu 2 min. Určete výkon čerpadla.

  380 W

  30 W

  430 000 W

  3,7 W

  300 W


   

 8. Určete maximální účinnost parního stroje, který pracuje s párou teploty 181 °C a jehož chladič má teplotu 90 °C.

  20 %

  50 %

  25 %

  100 %

  80 %


   

 9. Jak velikou silou působí těleso o hmotnosti 20 kg na trám, je-li zavěšeno podle obrázku?  600 N

  170 N

  120 N

  98 N

  340 N


   

 10. Pevná látka o hmotnosti 2,0 kg je zahřívána na teplotu tání a při této teplotě roztaje. Na obrázku je graf vyjadřující teplotu této látky jako funkci přijatého tepla. Určete skupenské teplo tání daného množství látky.  75 kJ.kg-1

  100 kJ

  250 kJ.kg-1

  500 kJ

  Jiná hodnota, než je uvedena v předchozích možnostech.


   

 11. Jaká rovnice popisuje okamžitou výchylku harmonického pohybu, jehož časový diagram je na obrázku?  y = 5 sin (2pt + p/2)

  y = 5 sin (2pt + p)

  y = 5 sin (2pt - p)

  y = 5 sin (2pt - p/2)

  y = 5 sin 2pt


   

 12. Velikost rychlosti zvuku v kontrolovaném ocelovém válečku je 5 200 m.s-1. Kvalita válečku se zkoumá ultrazvukovým defektoskopem. Obrázek 1 znázorňuje průchod ultrazvuku válečkem. Na obrazovce defektoskopu (obrázek 2) se na časové ose zobrazí dvě maxima, odpovídající dobám mezi vysláním signálu sondou a jeho přijetím po odrazu.
  Určete vzdálenost trhliny od podstavy P
  2, jestliže t2 - t1 = 1,0.10-5 s.

  52 mm

  7,4 cm

  1,0 dm

  0,21 m

  Žádná z uvedených možností


   

 13. Když přerušíme obvod stejnosměrného proudu, proud obvodem neprochází. Kondenzátor představuje také přerušení obvodu, ale střídavý proud obvodem prochází. Jak je to možné?

  Kondenzátor je jediná součástka, kterou může střídavý proud procházet.

  Více se projevují účinky zbytkové elektrické vodivosti.

  Kondenzátor se periodicky nabíjí a vybíjí.

  Dochází k přenosu proudu elektrickým polem.

  Pro střídavý elektrický proud platí zcela jiné fyzikální zákony než pro stejnosměrný.


   

 14. Tři stejné žárovky jsou zapojeny podle obrázku. Jak se změní napětí mezi body B a C, sepneme-li vypínač?

  Zůstane stejné

  Zvětší se o jednu polovinu

  Zvětší se o jednu třetinu

  Zmenší se o jednu polovinu

  Zmenší se o jednu třetinu


   

 15. Elektrický jistič vypíná automaticky obvod elektrické sítě 230 V při proudu 25 A. Určete největší výkon v jištěném obvodu.

  0,11 W

  5,8 kW

  9,2 W

  4,1 kW

  72 kW


   

 16. Světelný paprsek svírá s vodorovnou rovinou úhel 48°. V jakém úhlu musíme umístit rovinné zrcadlo, aby paprsek byl po odrazu od zrcadla vodorovný? (Umístění zrcadla je určeno kolmicí na odrazovou plochu.)

  42°

  138°

  Úloha má 2 řešení: - 21° a 69°

  Úloha má 2 řešení: 24° a 114°

  - 132°


   

 17. O jaký úhel se musí odklonit cyklista od svislého směru, jestliže projíždí zatáčkou o poloměru křivosti 10 m rychlostí 18 km.h-1?

  žádné vychýlení není potřeba, protože zatáčí řídítky

  o méně než 3°

  o trochu víc než 14°

  o skoro 17°

  ze zadaných hodnot to nelze určit, záleží to na hmotnosti cyklisty a kola, výšce těžiště atd.


   

 18. Na obrázku je nakreslen paprsek dopadající na tenkou spojnou čočku s ohniskovou vzdáleností f. Na které konstrukci paprsků je správně zakreslený paprsek po průchodu touto čočkou?


   

 19. Míček odražený svisle vzhůru se vrátil na zem za 4 s. Do jaké výšky vystoupil?

  Méně než 10 m

  Skoro 20 m

  Téměř 30 m

  Přibližně 40 m

  Více než 50 m


   

 20. Ve vodní nádrži byla naměřena teplota vody 23 °C. Jaká termodynamická teplota odpovídá této teplotě?

  Odpověď: K


 21. Určete, jaké nukleony obsahuje jádro železa ?

  Odpověď:


 22. Na obrázku je graficky vyjádřena závislost proudu na napětí pro rezistor. Jaký je odpor tohoto rezistoru?


  Odpověď: W 23. Podle mezinárodní dohody vysílají lodi nouzové volání SOS na vlnové délce 600 m. Určete frekvenci tohoto elektromagnetického vlnění.

  Odpověď: kHz


 24. Sportovní automobil se rozjíždí z klidu rovnoměrně zrychleně a za dobu 5 s ujede dráhu 50 m. S jak velkým zrychlením se pohybuje?

  Odpověď: m.s-2


 25. Při jaké délce by se přetrhl vlastní tíhou olověný drát všude stejného průřezu, je-li mez pevnosti olova 2.107 Pa a jeho hustota 11 340 kg.m-3?

  Odpověď: m


 26. Čtyři stejné rezistory jsou zapojeny pěti způsoby. Ve kterém zapojení má obvod největší celkový odpor?Verze pro tisk:    *.doc pro MS Word    komrimovaný *.rtf

Zpět na úvodní stranu!
©Antonín Řehák 2003